Máy cứu ngải, Máy cứu ngải Khánh Thiện

Newspapers

Saturday July 4th, 2015

Đất Việt: Việt Nam sáng chế máy cứu ngải đầu tiên trên thế giới

Lương y sáng chế máy cứu ngải đầu tiên trên thế giới, mở ra cơ hội điều trị nhiều bệnh và cơ hội kinh tế trong tầm tay.