Cảm tưởng bệnh nhân

Wednesday, der 17. May 2017

Phản Hồi Khách Hàng

Trải nghiệm của khách hàng với Máy Cứu Ngải Khánh Thiện.

Wednesday, der 17. May 2017

Phản Hồi Khách Hàng

Cảm Nhận của Mẹ Chị Lan Quảng Ninh
Tuesday, der 14. March 2017

Cảm tưởng của Thượng Nghị Sĩ ASIAN Philipine

Cảm tưởng của Thượng Nghị Sĩ ASIAN.
Tuesday, der 14. March 2017

Cảm tưởng của Bệnh nhân Hồng Oanh

Cảm nhận của bệnh nhân sau khi cứu ngải chữa bệnh Nấm tổ đỉa vết thương nhanh khỏi và khô vết thương.